domingo, 22 de mayo de 2011

Moitas graciasMoitas gracias a todos os veciños e veciñas de Cotobade por darnos o seu apoio maioritario, o 49% dos votos, cunha participación histórica do 80%, unha das máis altas de Galicia.

O PP de Cotobade gobernará esta terra os vindeiros 4 anos.

Por Cotobade!

viernes, 20 de mayo de 2011

jueves, 19 de mayo de 2011

PXOM

PXOM

• Axilizar a aprobación do PXOM.
• Revisar o proxecto para dotar de máis zonas urbanizables a Cotobade.
• Catalogación de máis superficie industrial para adaptar o PXOM á Lei do Solo

miércoles, 18 de mayo de 2011

DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO

DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO

• Dotar de Chan Industrial a Cotobade.
• Dar facilidades ás empresas que se instalen no Polígono a cambio daa contratación de veciños
empadroados no noso pobo para a creación de emprego.
• Promover a instalación de empresas no polígono.
• Promover Obradoidos de Emprego.
• Apoio ó comercio local. Información das subvencións existentes para este sector.
• Apoio ós proxectos dinamizadores dos autónomos locais.
• Non subir os impostos municipais ós veciños de Cotobade.
• Tramitación de subvencións coa Deputación e a Xunta de Galicia dende o propio concello.

martes, 17 de mayo de 2011

OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, ESTRADAS

OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, ESTRADAS

• Humanización das beirarrúas con aceras, alumeado púbrico, papeleiras, etc.
• Reposición de marquesinas en mal estado.
• Mellora nas piscinas fluviais, zonas recreativas.
• Acondicionamento das carballeiras emblemáticas de Cotobade
Arranxo de fontes.
• Recuperación de muíños.
• Mellora e ensanche de camiños e pistas rurais.
• Pistas polideportivas alí onde se cumpran os criterios de poboación infantil e xuvenil acordes
ó seu establecemento.
• Mellora da sinalización dos lugares.
• Aumentar campos de festas: Corredoira, etc.
• Acondicionamento da Alameda de Aguasantas.
• Mellorar a estrada de acceso a Almofrei; arranxo do trazado da estrada que une a nacional
con Trabazo; que une a estrada Parada-Viascón; que une San Xurxo de Sacos con Campo Lameiro;
San Xurxo-Fentáns; Fentáns-Campo Lameiro; que une a estrada Cuspedriños-Viascón;
de Redonda á Igrexa en Corredoira; mellora na estrada que une aguasantas con Ponte
Caldelas e A Lama; accesos das parroquias e das pistas municipais; e demais estradas en
mal estado.
• Limpeza dos camiños e das cunetas.
• Reclamar de Fomento os accesos a Calvelo, Cutián e o Cádavo.
• Reclamar o remate final do Socavón da N-541.
8.- POLÍTICA ECONÓMICA E GASTOS DE GOBERNO:
• Plan económico-financeiro para reducir no orzamento municipal as partidas dedicadas a
gasto corrente, que na actualidade ocupa o 82% do presuposto.
• Promover a austeridade na xestión económica.
• Rematar co despilfarro.
• Elevar as partidas dedicadas a inversións, na actualidades só se dedica o 17% do total do
presuposto. O propósito é triplicar as as partidas en inversión.
• Reducir a partida adicada ós salarios do Goberno, que ascende a 125.000 euros.
• Rebaixa do salario do Alcalde, que contará con dedicación exclusiva, apoiado polo equipo de
goberno.
• Eliminación dos salarios e as cotizacións sociais dos concelleiros con dedicacións parciais,
agora en mans do BNG.

lunes, 16 de mayo de 2011

Sinal TDT, Cobertura Móbil, Internet

SINAL TDT, COBERTURA MÓBIL, INTERNET

• Solución dos problemas de sinal de cobertura da TDT.
• Xestionar coas operadoras móviles unha maior rede de cobertura alí onde non a haxa.
• Implicaciön do Concello na expansiön Internet mediante o proxecto Repoblar a todolos veciños
do Concello (aportando máis repetidores Wimax)
• Facilitarlle a todas as parroquias o acceso gratuito a internet ós veciños que non dispoñan de
recursos mediante a instalación de equipos informáticos en locais de asociacións/xuntas de
montes, para utizalos como “ciberpuntos de cotobade”

domingo, 15 de mayo de 2011

Políticas sociais, da muller, atención infantil, vivenda

POLÍTICAS SOCIAIS, DA MULLER, ATENCIÓN INFANTIL, VIVENDA

• Creación dunha concellería dedicada a servicios sociais.
• Cesión de terreos á Xunta de Galicia para a construcción dun Centro Médico novo en Carballedo
para atender ás parroquias da zona alta do Concello.
• Mellora do acondicionamento nas inmediacións do Centro Médico de Tenorio.
Jorge
Cubela
COTOBADE
• Creación dun Centro de Día ou residencia en Carballedo.
• Local social para a 3ª Idade, con salas de reunión, ocio e esparcemento en Tenorio, e alí onde
se colicite.
• Cursos de ocio e de lecer para as Asc. De Xubilados.
• Programa de Axuda no Fogar para maiores.
• Programa Xantar na Casa: O Xantar na Casa constitúe un servizo de comida a domicilio que
pretende facilitar e garantir unha alimentación equilibrada e de calidade adaptada ás necesidades
das persoas maiores e/ou dependentes.
• Estadías temporais en residencias públicas: Enténdese por estadía temporal a permanencia
en réxime de aloxamento, manutención e atención integral nun centro xerontolóxico residencial
público por un período de tempo predeterminado.
• Programa de vacacións para persoas maiores do imserso: Estadías en zonas costeiras,
Viaxes culturais para coñecer a Historia e a Arte de España, Turismo de natureza con rutas
por paraxes pintorescos, Intercambio con outros países.
• Recoñecemento da situación de dependencia
• Tramitación de prestacións económicas ás persoas maiores.
• Creación do Centro de Información á Muller no Concello de Cotobade: Información e asesoramento
xurídico gratuíto a todos os veciñ@s, Atención psicolóxica gratuíta a todos os
veciñ@s, Atención específica a mulleres vítimas de violencia de xénero.
• Reforzamento de equipamentos e mobiliario para a Escola Infantil de Tenorio.
• Creación dun punto de atención á infancia en Carballedo.
• Apoio a familias con ou en situacións carenciais graves con menores a cargo.
• Tramitación da Prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores
de 3 anos.
• INCLUSIÓN SOCIAL: Axudas aos veciños con baixos ingresos para infravivenda:
Subvencións a fondo perdido ós veciños para a solución do problema das infravivendas rurais,
de xeito que as familias e unidades convivenciais con baixos ingresos que as habitan poidan
acadar unha vivenda digna conservando a súa integración social co medio.
• Reducción de impostos sobre bens inmobles a persoas con rendas inferioes ó salario mínimo
interprofesional.
• Promoción de Vivendas de Protección Oficial.
• Rebaixa do prezo da licencia de obra para os menores de 30 anos, empadroados en
Cotobade.

viernes, 13 de mayo de 2011

Deporte e Turismo

DEPORTE E TURISMO

• Construcción dun Campo de Tiro Olímpico en Borela, contendo ata 5 modalidades.
• Creación dun Campo de Fútbol de Herba Sintética en As Extremas.
• Remodelacións nos Campos de Fútbol de Caroi e Tenorio.
• Fomentar a creación de equipos deportivos.
• Mellora das instalacións deportivas existentes, fomentando o uso de disfrute das mesmas.
• Colaboración activa coas Escolas Deportivas de Cotobade.
• Vertebrar todo o sistema deportivo municipal.
• Coordinar eficazmente a xestión deportiva.
• Programar toda a actividade que se desenvolva no Concello.
• Adecuar as necesidades deportivas do Concello ás singularidades e características
do mesmo.
• Atender a todas as dimensións, vías, niveles e ámbitos do deporte.
• Apoiar ás Festas Gastrónomicas de Cotobade.
• Promoción de eventos turísticos.
• Promover a catalogación de Cotobade como terra nobre de canteiros.
• Promoción do Turismo Rural.
• Acordos coa Igrexa para a recuperación das Casas Rectorais (Valongo…)
• Creación e mellora das sendas fluviais.
• Creación como punto de referente turístico as inmediacións do Río Lérez.

jueves, 12 de mayo de 2011

Cultura, Educación e Xuventude

POLÍTICAS CULTURAIS, EDUCATIVAS E DE XUVENTUDE

• Brindar dende o Concello todas as facilidades para que a cultura sexa un movemento vivo,
que recorra as arterias da sociedade e chegue ata o último rincón do municipio.
• Reforma do Local da Banda de Música en Auditorio con aulas, e un espazo onde facer concertos.
• Creación dunha Escola Municipal de Música que atraía ós nenos e nenas ó coñecemento da
música e ó mundo dos instrumentos.
• Creación da Casa da Cultura e espazos para a difusión cultural descentralizados.
Mellora e acondicionamento dos Locais Parroquias, colaboración coas Casas do Pobo para o
fomento de actividades.
• Apoio para proxectos dinamizadores da cultura nas prazas e nos lugares das parroquias.
• Recuperación da Memoria dos persoeiros máis destacados de Cotobade.
• Recuperación e posta en valor do patrimonio histórico cultural de Cotobade.
• Fomentar a creación e a participación de entidades que formen un tecido asociativo amplo e
plural.
• Fomento do asociacionismo de mulleres, maiores, veciños e culturais, a través do asesoramento
na creación de asociacións, adaptación dos estatutos á nova lei, solicitude
de axudas, etc.
• Actos culturais: Animación á lectura, presentación de libros polos seus autores, exposicións
de pintura e fotografía, cursillos, charlas-coloquios, fomento de debates.
• Defensa do patrimonio
• Posta en valor dos saberes populares e a súa transmisión como valores.
• Creación, promoción, desenrolo e autoxestión de colectivos culturais (grupos de música, artísticos,
folclóricos…)
• Programa de Apertura dos centros educativos públicos fóra do horario escolar: clases de
reforzo escolar gratuítas para o alumnado dos CEIP.
• Apoio ás iniciativas xuvenís.
• Apoio de intercambios europeos para os xóvenes de Cotobade.
• Promoción de actividades extraescolares.

miércoles, 11 de mayo de 2011

Medio Ambiente

SANEAMENTO E ABASTECEMENTO DE AUGAS

• Dotar de rede de saneamento integral a todas parroquias do concello.
• Renovación e ampliación de redes de distribución de auga nas traídas de augas municipais.
• Colaboración coas traídas de augas parroquiais na súa modernización.

POLÍTICAS MEDIO AMBIENTAIS, PROXECTOS DE POSTA EN VALOR DO PATRIMONIO
NATURAL, AGRICULTURA E GANDERÍA

• Compromiso inequívoco de axilizar os trámites e entregar nos dous primeiros meses de
mandato os títulos de propiedade da concentración parcelaria de Carballedo-Rebordelo ós
seus propietarios.
• Promover concentracións parcelarias con acordos veciñais.
• Revalorizar as fincas concentradas, facilitar os accesos ós propietarios e servir de impulso
económico ás parroquias concentradas.
• Desenvolvemento de proxectos que protexan os nosos petroglifos e conxuntos prehistóricos
e etnolóxicos (Ferraduras de Fentáns, Outeiro do Lombo da Costa, Portela da Laxe, Porteliña
da Corte… Petos de Ánimas, Menhires, Mámoas…
• Creación dunha aula da natureza.
• Aposta polas enerxías renovables.
• Promoción e revalorización dos Espazos da Rede Natura.
• Rutas medioambientais: Creación, sinalización, mantemento e promoción de rutas medioambientais.
Promover o seu coñecemento en guías turísticas.
• Modernización de infraestructuras rurais (cercas, vaiados, límites, pasos de gando en liberdade).
• Comprometer o apoio do Concello para o impulso de proxectos dinamizadores.
• Comprometer o apoio do Concello para o acceso a líneas de axuda de todo canto xestiona
AGADER.
• Agricultura ecolóxica: Creación de plantas de compostaxe para a reutilización do lixo orgánico
dos fogares e a súa transformación en compost orgánico para usar nas ortas.
• Incentivar o cooperativismo agrícola e gandeiro mediantes acordos coas administracións
provincial e autonómica.
• Mantemento dun sector agrario sostible.
• Promoción e impulso da cría de razas gandeiras e avícolas autóctonas.
• Promoción da gandería ecolóxica en feiras e eventos de gastronomía en Cotobade.
• Incentivar a actividade cinexética como medio de atracción turística e dinamización social da
zona.Con Alfonso Rueda, Begoña Estévez e Carlos Boullosa no Mitin de Presentación da Candidatura en Tenorio.

martes, 10 de mayo de 2011

Jorge Cubela, como pez en el agua

Jorge Cubela, como pez en el agua (Voz de Galicia)

Es joven, muy joven, tiene solo 22 años. Y quiere ser alcalde. Quizá por eso, por el entusiasmo de la juventud y esas ganas de hacer cosas, Jorge Cubela, candidato popular a la alcaldía de Cotobade, conoce desde hace años el funcionamiento de las redes sociales mejor que todos aquellos que ahora, en el momento de la verdad, se han dado cuenta de que, o se ponen las pilas, o se quedan atrás.

Van de la mano con su generación, crecieron a su ritmo, las conoce desde que tímidamente empezaron a nacer y ahora, ante los comicios del próximo 22 de mayo, Cubela no desperdicia su destreza, se remanga la camisa, y compagina su campaña a pie de calle con una enérgica y eficiente actividad en sus perfiles virtuales. En ellos, el cabeza visible de los populares de este municipio pontevedrés es osado, decidido, se expresa casi siempre en gallego y se autodefine como «xoven», «comprometido» y «galeguista». Son sus tres pilares básicos. Él mejor que nadie demuestra que la juventud no es incompatible con la experiencia.

El blog es el arma más fuerte del niño bonito y aplicado de los populares. Fue puesto en marcha en el año 2007 bajo el lema «El centro es el sitio ideal en política». Desde entonces, aquel chaval que ya apuntaba maneras en política comenzó el relevo de entradas, actualizadas con regularidad, que se suceden hasta el día de hoy sobre una foto de un paisaje gallego de fondo. A la derecha, una larga lista de etiquetas adelanta los eslabones sobre los que se encadena el blog: Galicia, España, Pontevedra, ideología, deportes y universidad encabezan el repertorio de informaciones.

Sus perfiles virtuales, tanto en el adolescente Tuenti, como en Facebook y Twitter, se balancean entre su actual campaña política y un, cada vez más sutil, carácter personal. Algo que la mayoría de los candidatos dejan de lado y que, sin embargo, es un punto a favor si de verdad quieren mostrarse cercanos a los ciudadanos. Porque siempre resultará más creíble un perfil menos serio y rígido que el típico perfil desbordado de propaganda política que acaba por saturar a sus seguidores y contactos.

La carta de presentación de Cubela en Facebook no es más que una única frase extraída del discurso Alba de Gloria de Castelao: «Podemos imaxinar unha Santa Compaña de Inmortais Galegos en interminable procesión...». Por lo que se ve en su perfil, es fan de Los Suaves, no le importa lo más mínimo la vida de Belén Esteban, estudia derecho en la Universidade de Santiago y es fiel seguidor del Real Madrid. Más de mil amigos siguen cada uno de sus movimientos en la red social y en sus álbumes de fotos hay tema para rato: desde el cartel de su candidatura con un sonriente Jorge «centrado en ti» hasta instantáneas formales en actos del partido, pasando por recortes de periódico, posados con otros miembros populares, divertidas fotografías del popular de fiesta con amigos, en un equipo de fútbol y echando unos bailes disfrazado de vaca. Sentido del humor no le falta.

Algo más monótono, su muro se estructura con mensajes comprometidos, promesas de cambio, comentarios de apoyo a su candidatura y enlaces a su otro perfil público de Facebook: «Cotobade Desperta, Cubela Alcalde!». Cubela se define en esta página como liberal y centrista. Su película favorita, La lista de Schindler. Sus gustos: las novelas históricas, Internet, el cine, salir con los amigos, los eventos culturales y estar con la familia. Una ventana abierta a su labor política de donde se descuelgan vídeos, apariciones en medios de comunicación o enlaces a informaciones de otros candidatos de su misma color político.

En Twitter, Cubela se tira a la piscina y escoge como nombre de usuario @alcaldecubela. Si algo tiene el veinteañero es las cosas claras y una entrega evidente a su vocación política. Su perfil en el microblogging, creado hace escasos dos meses, todavía no ha terminado de arrancar. Quizá el popular ha esperado demasiado para unirse a la última red social. Hasta hoy cuenta con solo 20 tuits, 52 seguidores, y más de 60 usuarios a los que seguir. Tímidas cifras si se comparan con las de otros aspirantes a las alcaldías gallegas.

sábado, 7 de mayo de 2011

Carta ós veciños

Amigas e amigos,
como candidato á alcaldía do noso pobo quero presentarvos ós compoñentes da candidatura
do Partido Popular de Cotobade, un equipo formado por persoas ilusionadas, comprometidas
con este concello e dispostas a dalo todo para situar a Cotobade no lugar que realmente lle corresponde e que actualmente non ten.

Queremos representar a Cotobade e ós seus veciños con ilusión e con orgullo e, sobre
todo, queremos poñer todo o noso esforzo e traballo ó servicio do municipio. Por iso,
tras un percorrido directo por todas as parroquias do noso concello e despois de manter
numerosas reunións e xuntanzas veciñais, dende a candidatura do Partido Popular de
Cotobade elaboramos un programa de actuación que tamén vos queremos presentar e
no que se recollen as nosas principais liñas de traballo e os obxectivos de xestión para
acadar a transformación do noso municipio. Un proxecto baseado en 10 puntos claros.
Querido veciños, queremos traballar por un futuro mellor, co compromiso firme de facelo
para todo o pobo, para que Cotobade non perda o tren do avance, para que recupere a súa
forza, a súa vitalidade e o seu peso nas administracións.
Ese é o meu único obxectivo: loitar por colocar a Cotobade no lugar que lle corresponde
na provincia e en Galicia. Mentres Cerdedo, Ponte Caldelas, Campo Lameiro, A Lama e
Forcarei medran, Cotobade leva 4 anos totalmente durmido, pero iso é o que non queren
os nosos veciños, o que queren e necesitan os veciños é ter os mesmos servicios que
os municipios do lado, o que queren é que Cotobade teña o mesmo que os Alcaldes dos
concellos do noso contorno impulsan e xestionan nos seus concellos.
Vimos a servir a Cotobade e non a ser servidos. Algo que queremos reiterar a todos os
veciños e veciñas de Cotobade.
Nós vimos a traballar a eito por impulsar Cotobade, por patear os despachos da Deputación
e da Xunta de Galicia para buscar investimentos e para atraer ó noso pobo proxectos
que nos fagan medrar.
Cotobade necesita ter novas ilusións, e por iso queremos contar co teu apoio o vindeiro
22 de maio.

COTOBADE

Jorge Cubela
Candidato á Alcaldía polo Partido Popular

viernes, 6 de mayo de 2011

miércoles, 4 de mayo de 2011